Tallinn

Strateegiad ja plaanide elluviimine

Koostöös ekspertidega on Tallinna arengu planeerimiseks loodud asjalikud strateegiadokumendid. Kahjuks ei ole linnavalitsus neid plaane piisava kiirusega ellu viinud. 
 • Tallinn 2035 Arengustrateegia
  Arengustrateegia seab ambitsioonikad eesmärgid: Tallinn on kvaliteetse linnaruumiga roheline maailmalinn, kus põimuvad rohe- ja digiinnovatsioon, elanikud tunnevad oma kodukandiga sidet ja teevad seda ka ise mõnusamaks.

 • Tallinna rattastrateegia 2018-2027
  Suure rattakasutusega linnade kogemuse põhjal on rattakasutaja baasvajadusteks ohutu ja mugav rattateede võrgustik ning parkimisvõimaluste olemasolu. 

 • Tallinna piirkonna säästva liikumise strateegia 2035 
  Aastaks 2025 tehakse vähemalt 50% liikumistest Tallinna ja Harjumaa piirkonnas ühistranspordiga, jalgsi või jalgrattaga ja aastaks 2035 vähemalt 70% liikumistest. Tallinnas ja Harjumaal on praegu autokasutuse osakaal juba üle 53% ning ühistranspordi ja kergliikluse kasutamise suurendamise võimalus on just pealinna ja selle lähivaldade vahelises pendelrändes.

Loe ja hinda, kas Sinu piirkonna areng toimub seatud arengueesmärkide suunas ja soovitud tempoga? Meil on plaanis lisada siia valdkondade kaupa soovitused ja kontaktid, kuidas saaksid linna arengus kaasa rääkida.

Konkreetsed mured ja sekkumised

Paljud linnakodanikud märkavad linnas probleeme ja arvavad, et "keegi teine" tegeleb. Kuid meie riik ja linn, need olemegi meie - linnakodanikud. Kui ühte muret või probleemi on raporteerinud mitmed inimesed, siis on lootus, et mõni vastutav ametnik võtab selle teema ka lahendamiseks. Järgnevalt mõned näited, millised linnaruumi probleeme võiks linnavalitsusele raporteerida:
 • Tänavate, rattateede, kõnniteede ja rohealade kvaliteet
  • Kõrged kõnniteeservad, mis segavad liikumist jalgsi, jalgratta, tõuksi või lapsekäruga
  • Liikumist segavad, kõnni- või rattateede ebamõistlikult paigaldatud postid, piirded jms.
  • Rohealadel puudub loogilise trajektooriga teerada ja inimesed käivad üle muru
  • Ohtlikud ristmikud, ülekäigurajad, mittenähtavad liiklusmärgid jms.
 • Probleemid liikluskorralduses
  • Liiklusfooride rohelise tulega ületamise tsüklid on mitmetes kohtades jalakäiale liiga lühikesed
  • Liikluskorralduse muutumisega on mõned foorid või liikluskorraldus muutunud ebaefektiivseks ja mittepraktiliseks
  • Autod või teised liiklejad rikuvad pidevalt liikluseeskirju, mis vajaks tänava planeeringu muutmist või kiiruse piiramist
Palun anna sellistest muredest Tallinnale teada: abitelefon 14410 või e-postiga lvpost@tallinnlv.ee